Viihdettä 24 h | 0700 18 18 18

Heliad Oy:n palveluiden yleiset ehdot

Määritelmät

Näitä Heliad Oy:n palveluiden yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin Heliad Oy:n yksityisille henkilöille
toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Näissä yleisissä ehdoissa käytetyillä termeillä on jäljempänä seuraava merkitys:

 • ”Palveluntuottaja” Heliad Oy, PL 396, 00121 Helsinki, Y-tunnus 0950031-9
 • ”Palvelu” Palveluntuottajan yksityiselle henkilölle toimittama palvelu tai tuote
 • ”Käyttäjä” Palveluntuottajan toimittamaa Palvelua käyttävä yksityinen henkilö
 • ”Sopimus” Käyttäjän toimesta tapahtuvan Palvelun käyttämisen perusteella Palveluntuottajan ja Käyttäjän välille syntyvä sopimus, jonka ehdot määräytyvät näiden
  yleisten ehtojen mukaisesti
 • ”Osapuoli” Palveluntuottaja tai Käyttäjä kumpikin erikseen
 • ”Osapuolet” Palveluntuottaja ja Käyttäjä yhdessä
 • ”Käyttöehdot” Erilliset palvelukohtaiset ehdot
 • ”Palveluntarjoaja” Palveluntuottajan yhteistyökumppani, jonka tarjoamat palvelut liittyvät Palveluihin
 • ”Tunnistautumistieto” Palvelun käyttöön liittyvä Käyttäjän tunnistamiseen liittyvä tieto
 • ”Aineisto” Käyttäjän Palveluun toimittama tai Palvelussa esittämä mikä tahansa aineisto
 • ”Yleiset ehdot” Nämä ehdot

Sopijapuolet ja sopimuksen synty

Palvelutuottaja tarjoaa Palveluita Käyttäjille Yleisten ehtojen mukaisesti. Käyttäjän katsotaan
hyväksyneen Palveluntuottajan tarjouksen Palvelun tuottamisesta näiden Yleisten ehtojen mukaisesti
ja Sopimuksen Palveluntuottajan Palveluiden käyttämisestä syntyneen, kun Käyttäjä hyväksyy Yleiset
ehdot Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä tai kun Käyttäjä alkaa käyttää Palveluntuottajan
tarjoamia Palveluita, jotka eivät vaadi rekisteröitymistä.

Sopimuksen osapuolia ovat Palveluntuottaja ja Käyttäjä.

Sopimusta koskevat Yleiset ehdot ovat saatavilla osoitteessa https://www.heliad.fi/YleisetEhdot ja niitä ehtoja sovelletaan, ellei Palveluntuottajan ja Käyttäjän välillä ole kirjallisesti toisin sovittu.

Palvelussa voidaan soveltaa myös palvelukohtaisia Käyttöehtoja, jotka esitetään Käyttäjälle kyseisen
Palvelun yhteydessä erikseen. Mikäli Käyttäjä käyttää Palvelua, jonka yhteydessä on esitetty
Käyttöehdot, katsotaan Käyttäjän hyväksyneen Käyttöehdot. Mikäli Yleisten ehtojen ja Käyttöehtojen
välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti Käyttöehtoja ja toissijaisesti Yleisiä ehtoja.

Palveluntuottajan palvelut

Palveluntuottaja tarjoaa Käyttäjille maksullisia puhelin-, viesti-, kamera- ja muita viihteellisiä
sisältöpalveluita.

Palveluntuottaja voi oman harkintansa mukaisesti lisätä ja muuttaa kaikkia tuottamiaan Palveluita tai
niiden osia ja niiden toiminnallisuuksia sekä myös poistaa niitä käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi.
Palvelukuvauksissa ja markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät sido Palveluntuottajaa.

Palvelutarjoajien palvelut

Palvelun sisälle voi kuulua tai Käyttäjällä voi Palvelun kautta olla pääsy myös muiden Palveluntarjoajien
tarjoamiin palveluihin. Palveluntuottaja ei vastaa Palveluntarjoajien tarjoamista palveluista miltään
osin, vaan jokainen Palveluntarjoaja tarjoaa omia palveluitaan omissa nimissään ja omalla vastuullaan
ja niihin sovelletaan kyseisen Palveluntarjoajan omia palveluehtoja.

Erityisesti todetaan, että mikäli Palveluntarjoaja tarjoamansa palvelun yhteydessä tallentaa henkilötietoja, on Palveluntarjoaja tällaisten tietojen rekisterinpitäjä, ja Palvelutarjoaja käsittelee kyseisiä
tietoja omaa palveluansa koskevasta tietosuojaselosteesta ilmenevien periaatteiden mukaisesti.

Palvelun käyttö

Palvelua on käytettävä Yleisten ehtojen ja mahdollisten Käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun käyttö ei saa
aiheuttaa häiriötä muille käyttäjille, Palveluntuottajalle, Palveluntarjoajille tai muille kolmansille
osapuolille, eikä Palvelua saa käyttää lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjä sitoutuu käyttämään
Palvelua vain Yleisissä ehdoissa nimenomaisesti sallittuihin tarkoituksiin. Mikäli Osapuolten välillä on
erimielisyys Palvelun toteutuneen tai aiotun käytön tarkoituksesta, on Palveluntuottajalla oikeus oman
harkintansa mukaisesti määrittää käytön luonne.

Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Käyttäjä ei saa ilman
Palveluntuottajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa käyttää Palvelua tai Palvelun sisältöä Palvelun
kanssa samanlaisen palvelun kehittämiseen, tuottamiseen tai markkinoille saattamiseen, jälleenmyydä
Palvelun sisältöä kolmannelle osapuolelle tai käyttää Palvelua tai sen sisältöä mihinkään kaupalliseen
tarkoitukseen. Lisäksi Käyttäjä sitoutuu olemaan ottamatta yhteyttä kehenkään Palvelun käyttäjään
kaupallisessa tai muussa elinkeinon harjoittamisen tarkoituksessa.

Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta käyttää Palvelua tai Palvelun sisältöä minkään oman palvelunsa
osana ilman Palveluntuottajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjällä ei myöskään ole
oikeutta kopioida, siirtää, luovuttaa tai saattaa yleisön saataviin, muutettuna tai muuttamattomana,
Palvelua tai Palvelun sisältöä muutoin kuin Yleisten ehtojen tai lain niin salliessa. Käyttäjällä ei ole
oikeutta ilman Palveluntuottajan etukäteistä kirjallista suostumusta siirtää henkilökohtaista Palvelun tai
Palvelun sisällön käyttöoikeuttaan kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata
Palveluun liittyvää lähdekoodia tai hyödyntää Palvelun lähdekoodin muotoa.

Käyttäjä vastaa itse siitä, että hänellä on Palvelun käyttämiseen tarvitsemansa laitteet, ohjelmistot ja
tietoliikenneyhteydet ja vastaa niistä yksin. Palveluntuottaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu
täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset. Käyttäjä on kuitenkin tietoinen siitä, että internet
toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun toimivuuteen puutteita. Käyttäjä vastaa itse oman
tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan laitteen suojauksesta, eikä Palveluntuottaja vastaa
Palvelun tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien, kuten tietokonevirusten Käyttäjälle
aiheuttamista vahingoista.

Palveluun rekisteröityminen

Osa Palveluntuottajan tuottamista Palveluista edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen
yhteydessä ja rekisteröitymistä vaativaa Palvelua käyttäessään Käyttäjän on ilmoitettava Palveluntuottajan pyytämät tiedot. Käyttäjä sitoutuu olemaan esiintymättä toisena henkilönä sekä olemaan
antamatta väärää kuvaa suhteestaan toiseen henkilöön.
Vain luonnollisilla henkilöillä on oikeus rekisteröityä Käyttäjäksi.

Rekisteröitymisen edellytyksenä on
vähintään 18 vuoden ikä.

Käyttäjän tunnistautuminen

Palvelun käyttäminen voi edellyttää tunnistautumista, joka voi tapahtua käyttäjätunnuksella,
salasanalla, IP-osoitteella, puhelinnumerolla tai useamman edellä mainitun yhdistelmällä tai muulla tavalla.

Käyttäjä on velvollinen säilyttämään Palvelun käyttöön liittyvän käyttäjätunnuksensa ja salasanansa tai muun vastaavan Tunnistautumistietonsa huolellisesti siten, että ne eivät joudu kolmannen osapuolen
tietoon. Käyttäjä vastaa kaikista hänen Tunnistautumistiedoillaan oikeutetusti tai oikeudettomasti
tehdyistä toimista, laiminlyönneistä ja muusta käytöstä.

Käyttäjä on velvollinen välittömästi vaihtamaan Tunnistautumistietonsa, mikäli Tunnistautumistiedot
ovat joutuneet kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjän on lisäksi välittömästi ilmoitettava asiasta
Palveluntuottajalle.

Palveluntuottajalle toimitettu aineisto

Osana Palveluita Käyttäjä voi toimittaa Palveluun tai esittää Palvelussa omaa aineistoaan, kuten tietoja, kuvia, videoita, äänitallenteita tai muuta audiovisuaalista sisältöä, tuotteita, tavaroita, palveluita, keskusteluita, mielipiteitä, suosituksia, neuvoja tai ilmoituksia, artikkeleita, tai muuta vastaavaa aineistoa.

Käyttäjä vastaa kaikesta Palveluun toimittamastaan tai Palvelussa esittämästään Aineistosta. Erityisesti
Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjällä on oikeus toimittaa Aineistoa Palveluun ja julkaista Aineistoa Palvelussa. Käyttäjä vastaa myös siitä, että Aineisto on Yleisten ehtojen ja mahdollisten Käyttöehtojen
mukaista. Käyttäjä vastaa myös siitä, että Aineisto ei aiheuta häiriötä Palveluntuottajan tai kolmannen osapuolen viestintäverkolle tai tietojärjestelmille, eikä loukkaa kolmansien osapuolten tekijän- tai muita
oikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Jos Palveluntuottaja,
viranomainen tai kolmas osapuoli toteaa tai epäilee, että Palvelussa on esitetty tai Palveluun on
toimitettu toisille käyttäjille tällaista Aineistoa,

Palveluntuottajalla on oikeus poistaa kyseinen Aineisto
tai estää sen käyttö Käyttäjää kuulematta ilman ennakkovaroitusta. Käyttäjä vastaa kaikesta Palveluun
toimittamansa tai Palvelussa esittämänsä Aineiston toisille käyttäjille aiheuttamista vahingoista ja
menetyksistä.
Palveluntuottaja vastaa ainoastaan Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä ja pidätetään niihin
kaikki oikeudet näiden Yleisten ehtojen mukaisesti. Palveluntuottaja ei vastaa Palvelun muusta
sisällöstä, kuten käyttäjien Palveluun toimittamasta tai Palvelussa esittämästä Aineistosta.
Palveluntuottaja ei valvo, tarkista eikä seulo Palveluun toimitettua tai Palvelussa esitettyä Aineistoa,
eikä Palveluntuottaja vastaa Aineiston saatavuudesta, eikä myöskään sen lainvastaisesta tai
loukkaavasta sisällöstä. Palveluntuottaja ei myöskään vastaa vahingosta, joka aiheutuu Palvelua
hyväksikäyttäen välitetyn Aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta.

Palvelua ei ole tarkoitettu Aineiston tai muun tiedon pitkäaikaiseen tallentamiseen. Käyttäjä vastaa
kaiken Aineiston tai muun Palveluun tallennetun tiedon varmuuskopioinnista. Käyttäjä Palveluun
toimittamaa tai Palvelussa esittämää Aineistoa ei palauteta.
Käyttäjän Palveluun toimittamaan tai Palvelussa esittämään Aineistoon liittyvät oikeudet jäävät
Käyttäjälle. Käyttäjä kuitenkin luovuttaa Palveluntuottajalle oikeuden ilman eri korvausta käyttää

Käyttäjän Palveluun toimittamaa tai Palvelussa esittämää Aineistoa Palvelussa ja myös Palveluntuottajan muissa vastaavissa palveluissa. Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjällä on tämän luovutuksen
edellyttämät oikeudet Aineistoon.

Henkilötietojen tallentaminen ja käsittely

Palveluntuottaja käsittelee Käyttäjien rekisteröitymisen yhteydessä antamia ja myöhemmin kerättyjä henkilötietoja Palveluntuottajan tietosuojaselosteen sekä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Palveluntuottajan tietosuojaseloste on saatavissa osoitteesta https://heliad.fi/tietosuojaseloste

Tietojen tarkastaminen

Edellä näissä Yleisissä ehdoissa todetusti Palveluntuottaja ei valvo, tarkista eikä seulo käyttäjien
Palveluun toimittamaa tai Palvelussa esittämää Aineistoa. Käyttäjä kuitenkin hyväksyy sen, että
Palveluntuottaja, sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö, Palveluntarjoaja tai muu näiden lukuun
toimiva kolmas osapuoli voi valvoa, lukea ja ottaa selon Käyttäjän Palveluun toimittamasta ja Palvelussa
vastaanottamasta aineistosta.

Evästeet

Palvelun käytön yhteydessä Palveluntuottaja tallentaa Käyttäjän päätelaitteille evästeitä, jotka ovat välttämättömiä Käyttäjän tilaaman Palvelun tarjoamiseksi. Käyttäjän päätelaitteelle voidaan tallentaa myös muita evästeitä.

Hinnat, maksuehdot ja maksutavat

Palveluntuottajan tuottamat Palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Maksulliset Palvelut on esitetty Palvelun internet -sivustolla, erillisessä hinnastossa, Palvelua koskevan puhelun alussa, Palvelun mainonnan yhteydessä tai Palvelun yhteydessä. Käyttäjä sitoutuu maksamaan maksullisten Palveluiden käytöstä Palvelun internet -sivustolla, erillisessä hinnastossa, mainonnan yhteydessä tai Palveluun liittyvän puhelun alussa tai Palvelun yhteydessä ilmoitetut hinnat.

Palveluntuottaja voi harkintansa mukaan muuttaa Palveluiden hintoja ja Palveluiden maksullisuutta. Palvelun hintojen ja Palvelun maksullisuuden muutoksista ilmoitetaan ennen muutoksen voimaantuloa Palvelussa, Palvelun internet -sivustolla, hinnastossa, mainonnan yhteydessä tai muulla Palveluntuottajan harkitsemalla tavalla. Palveluntuottaja ei vastaa muutoksesta Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista.

Palveluntuottajan ilmoittamat hinnat koskevat vain Palveluntuottajan tarjoamia Palveluita. Käyttäjälle voi Palvelun käytöstä näiden lisäksi aiheutua myös muita kustannuksia, joista Palveluntuottaja ei vastaa. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi puhelin- ja Internet-operaattoreiden ja muiden Palveluiden käyttämistä varten tarpeellisten osapuolien hinnoittelun mukaiset kustannukset, joista Käyttäjä on Palvelun käyttämisen perusteella vastuussa.

Käytössä olevat maksutavat ilmoitetaan Palvelussa, hinnastossa, Palvelun internet -sivustolla tai Palvelun mainonnan yhteydessä. Palvelut veloitetaan joko teleoperaattorin matkapuhelinlaskulla, Palveluntuottajan erillislaskutuksella tai muulla tavalla. Verkkopankkitunnuksilla tehdyt maksutapahtumat suoritetaan suojattua yhteyttä käyttäen. Palvelu ei talleta verkkopankkitietoja.

Käyttäjä vastaa siitä, että, että maksu- ja tilaustiedot on annettu Palvelussa välineeseen sopivalla tavalla. Yleiset ehdot hyväksyessään Käyttäjä samalla nimenomaisesti antaa suostumuksensa siihen, että tilattu maksullinen Palvelu otetaan käyttöön välittömästi tilauksen jälkeen, jolloin Käyttäjällä ei ole kuluttajansuojalain mukaista peruutusoikeutta. Lisäksi todetaan, että Käyttäjällä ei myöskään ole kuluttajansuojalain mukaan ole peruutusoikeutta silloin, kun Palvelu suoritetaan puhelimella yhdellä kertaa.

Jos asiakas tekee ylisuorituksen laskulle eli maksaa enemmän kuin mitä laskun loppusumma on, käytetään ylimenevä osuus ensisijaisesti muihin mahdollisiin avoimina oleviin laskuihin ja toissijaisesi siirretään saldoksi, jota käytetään vähentämään tulevia laskuja. Ylisuoritusta ei palauteta Asiakkaalle muilla maksutavoilla.

Visma Pay -maksupalvelu

Maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Pay verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Maksutapahtuma on osa Heliad Oy:n tarjoamaa Credio laskutuspalvelua. Heliad Oy:n vastuulla on kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Pay:sta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat
Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken ja Ålandsbanken.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot
BVisma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin:09 3154 2037 (arkisin klo 8-16)

Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet Palveluun, Palvelussa käytettyihin rekisteröityihin ja rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin, muihin immateriaalioikeuksiin ja Palvelussa saatavilla olevaan sisältöön, Käyttäjien Palveluun lataamaa Aineistoa lukuun ottamatta, kuuluvat Palveluntuottajalle, sen lisenssinantajille tai Palveluntarjoajille. Palveluntuottaja, sen lisenssinantajat ja Palveluntarjoajat pidättävät itsellään kaikki ne oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä Käyttäjälle. Käyttäjien Palveluun lataamaan tai Palvelussa esittämän Aineiston osalta Käyttäjä luovuttaa Palveluntuottajalle edellä kohdassa 7. mainitun käyttöoikeuden.

Palvelun saatavilla olo

Palveluntuottaja pyrkii pitämään Palvelun saatavilla ja käyttäjien käytettävänä 24 tuntia vuorokaudessa
7 päivänä viikossa. Palveluntuottaja ei kuitenkaan takaa Palvelun tai sen osan häiriötöntä toimivuutta ja
saatavuutta. Palveluntuottaja pyrkii korjaamaan Palvelun virheet kohtuullisessa ajassa siitä, kun
Palveluntuottaja on saanut tiedot virheistä. Palvelu toimitetaan sen sisältöisenä ja niillä
toiminnallisuuksilla ja ominaisuuksilla kuin se kulloinkin on saatavilla.

Palvelun vaatimat huoltotoimenpiteet ja mahdolliset häiriöt saattavat aiheuttaa katkoja Palvelun
käytössä. Palveluntuottajalla on lisäksi oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen tai alentaa saatavuutta
tilapäisesti, mikäli Palvelun muutos- tai parannustyöt, yhteyden, järjestelmän, verkon tai laitteen
rakennus- tai kunnossapitotyöt tai muun vastaava syy sitä edellyttää. Palveluntuottaja pyrkii siihen, että
keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja että keskeytyksestä aiheutuu Käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa.
Palveluntuottaja tiedottaa Käyttäjälle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan internet -sivustollaan.

Palveluntuottajan vastuu Palvelun keskeytyksistä, virheistä ja puutteista rajoittuu tässä kohdassa
todettuun. Palveluntuottaja ei vastaa muilta osin Käyttäjälle Palvelun keskeytyksestä, virheistä tai
puutteista, tai Aineiston tai muun Käyttäjän Palveluun tallentaman tiedon menetyksestä,
muuttumisesta tai tuhoutumisesta eikä Käyttäjälle niistä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Palveluntuottajan korvausvastuu

Palveluntuottajan korvausvastuu rajoittuu ainoastaan välittömiin vahinkoihin ja ensi sijassa saamatta jääneen Palvelun uudelleen toimittamiseen. Mikäli se ei ole mahdollista tai Palveluntuottajan arvion mukaan liiketaloudellisesti järkevää, korvaa Palveluntuottaja tuottamuksellaan aiheuttamansa, Käyttäjän todistamat välittömät vahingot siten, että vahingonkorvauksen enimmäismäärä on aina enintään saamatta jääneen tai virheellisen Palvelun tai sen osan ostohinta.

Käyttäjän on vaadittava vahingonkorvausta Palveluntuottajalta kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun Käyttäjä havaitsi tai Käyttäjän olisi pitänyt havaita korvauksen perusteena oleva Palvelun virhe.

Palveluntuottajalla ei ole korvausvastuuta Käyttäjälle aiheutuneiden välillisten vahinkojen osalta, eikä sellaisten vahinkojen osalta, joita Palveluntuottaja ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Palveluntuottaja ei myöskään vastaa Käyttäjän, Palveluntarjoajan tai muun kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvien vahinkojen korvaamisesta eikä Palveluntuottajasta riippumattomasta syystä aiheutuvasta vahingosta.

Käyttäjän korvausvastuu

Käyttäjä vastaa kaikesta omasta toiminnastaan. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan sopimusrikkomuksestaan aiheutuneet vahingot Palveluntuottajalle. Mikäli Käyttäjä liittää Palveluun viallisia tai
häiriötä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai mikäli Käyttäjän ilmoittama vika aiheutuu
Käyttäjän hallinnassa olevista laitteista, teleyhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, on Käyttäjä
velvollinen täysimääräisesti korvaamaan kaikki Palveluntuottajalle siitä aiheutuvat välittömät ja välilliset
vahingot, mukaan lukien vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset.

Ylivoimainen este

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos
sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.
Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen
tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työtaistelutoimenpiteitä, luonnonilmiöitä (kuten ukonilmaa,
myrskyä ja tulvaa), tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, vesivahinkoa, sähköverkosta
tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, kolmannelta
osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien, Internet-yhteyksien
tai laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä, taikka sellaista kolmannesta osapuolesta
johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota Osapuoli ei ole Sopimusta
tehdessään kohtuudella voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Ylivoimaiseksi
esteeksi katsotaan lisäksi tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat
virheet tai viivästykset.

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta syystä,
sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet
huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman

Palveluntuottajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Palveluntuottajalla on oikeus ilman Käyttäjän suostumusta tai Käyttäjälle tehtävää ilmoitusta siirtää Sopimus kokonaan tai osittain saman konsernin sisällä toiselle yritykselle tai kolmannelle osapuolelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Palveluntuottajalla on lisäksi oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle.

Sopimuksen siirtämiseksi ei katsota sitä, että Palveluntuottaja käyttää Palveluntarjoajia tai muita kolmansia osapuolia Palvelun kehittämisessä tai tarjoamisessa.

Sopimuksen muuttaminen

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa näitä Yleisiä ehtoja ilmoittamalla muutoksesta Palvelussa tai
https://heliad.fi sivustolla. Muutettua Sopimusta sovelletaan siitä ajankohdasta alkaen, jonka
Palveluntuottaja päivittää sopimuksen astuneeksi voimaan. Muutettuja Yleisiä ehtoja sovelletaan
Palveluntuottajan muutosilmoituksen yhteydessä ilmoittamasta ajankohdasta alkaen.

Käyttäjän tulee lopettaa Palvelun käyttäminen, mikäli Käyttäjä ei halua noudattaa muuttuneita Yleisiä
ehtoja. Mikäli Käyttäjä jatkaa Palvelun käyttämistä muuttuneiden Yleisten ehtojen voimaantulon
jälkeenkin, katsotaan Käyttäjän hyväksyneen muutetut Yleiset ehdot.

Voimassaolo ja päättyminen

Palvelun käyttöön perustuva Palveluntuottajan ja Käyttäjän välinen Sopimus on voimassa toistaiseksi.
Sopimus pysyy voimassa niin kauan, kuin Käyttäjä käyttää Palveluntuottajan tarjoamia Palveluita.

Käyttäjällä on oikeus itse koska tahansa päättää Sopimus lopettamalla Palvelun käyttäminen.
Käyttäjä kuitenkin vastaa Sopimuksen päättymisen jälkeenkin niistä velvollisuuksistaan, kuten
velvollisuudesta maksaa maksullisten Palveluiden hinnat, jotka ovat syntyneet ennen Sopimuksen
päättymistä.

Mikäli Käyttäjä rikkoo Sopimusta, Palveluntuottaja voi estää Käyttäjän Palvelun käytön tai poistaa
Käyttäjän Aineiston Palvelusta ilman varoitusta. Palveluntuottajalla on lisäksi muutoinkin oikeus koska
tahansa lopettaa Palvelun tarjoaminen ja oikeus sulkea Käyttäjä Palvelusta kokonaan tai tilapäisesti
ilman korvausvelvollisuutta.

Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Palveluun ja Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.
Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin.
Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, ratkaistaan riidat lopullisesti kantajan valinnan
mukaan joko Helsingin käräjäoikeudessa tai vastaajan kotipaikan alioikeudessa.

Yleisten ehtojen voimassaolo

Nämä Yleiset ehdot astuvat voimaan 16.10.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi. Ehtoja on viimeksi päivitetty 18.8.2023.